• ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ

     • Základná škola s materskou školou,

      SNP 469/170, Šuňava

      Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

      na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove školy(kancelária zástupcu riaditeľa školy) v čase:

       

       

      14.04.2021 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

      15.04.2021 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

      a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

       

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

       

       1. Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku na stránke školy(bude sprístupnená najneskôr 31.3.2021) – vyplnenú, vytlačenú a podpísanú  žiadosť rodičom/zákonným zástupcom(ideálne obidvoma) rodný list dieťaťa  + preukaz poistenca dieťaťa  + občiansky preukaz na overenie údajov a 6 €  na zakúpenie pracovných zošitov a zošitu Moje prvé čiary doneste do školy v čase zápisu.

       

      2. Ak nemáte možnosť elektronicky vyplniť ani vytlačiť prihlášku zo stránky školy,  dohodnite si termín na telefónnom čísle: +421 915 907 170  - a vyplniť prihlášku môžete priamo v škole.

       

      Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení platných v danom období.

       

      Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

       

      Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

      • Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ ZŠ s MŠ alebo MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (§ 28a ods. 3 školského zákona).