• ŽIADOSTI DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Základná škola s materskou školou Šuňava, SNP 469/170

      oznamuje, že 

      prihlasovanie detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

      od 2. mája 2023 do 12. mája 2023

      Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 02.05. – 12.05. 2023 na webovej stránke školy www.zssunava.sk . Podpíšu ju obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi (potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní).

      Vyplnenú prihlášku pošlú buď:

      1. poštou (ZŠ s MŠ Šuňava, SNP 469/170 059 39 Šuňava),

      2. naskenovanú mailom /zssunava@gmail.com/,

      3. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky,

      4. osobne doručia do budovy základnej školy. 

               Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľ školy  písomne do 15. júna 2023. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

         Dieťa, ktoré navštevuje MŠ v Šuňave pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Šuňava.

      „Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.“

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2023 je MŠ povinná.

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Šuňava, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí.

      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2023,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia tri roky veku do 31.8.2023,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
      • Prednostne budú prijímané deti podľa dosiahnutého veku
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, SNP 469/170, Šuňava

      oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

      na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v budove školy(učebňa 1. triedy) v čase:

       

      12.04.2023(streda) a 13.04.2023(štvrtok)  od 12,00 do 15,00 hod

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017

      a deti, ktoré mali v minulom šk. roku rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní.

       

      - Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní je    povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.

      - Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu.

      - Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.

      - Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.

      -Na zápis musia prísť obidvaja rodičia s dieťaťom, prípadne doniesť čestné vyhlásenie od druhého rodiča, ak sa zápisu nemôže zúčastniť.

      Na zápis je potrebné priniesť:

      - Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov.

      - Kópiu rodného listu dieťaťa.

      - V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. 

      Čas zápisu si budete vedieť skrátiť, ak vopred vypíšete online prihlášku na webovej stránke školy v sekcii „O škole – elektronická prihláška“.

       

     • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo .

      Dňa 2. marca sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo obvodné kolo celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na tejto súťaži našu školu reprezentovali piati žiaci v rôznych kategóriách prednesu poézie a prózy - Kristína Nahalková, Natália Šofrancová, Daniela Chlebovcová, Mária Zajacová a Adam Porada. Ďakujeme všetkým našim reprezentantom za účasť a gratulujeme Adamovi Poradovi, ktorý postúpil do okresného kola súťaže.