Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Šuňava
Adresa školySNP 469 05939 Šuňava
Telefón+42152 7791 430
E-mailzssunava@gmail.com
WWW stránkahttps://www.zssunava.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedRr. Anna Hroboňová zssunava@gmail.com
ZRŠEdita Krasničanová0907113312edina7777@azet.sk
ZRŠMgr. Henrich Barilla0915907170henislav@gmail.com
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaIng, Fridman Ján predseda
pedagogickí zamestnanciMgr. Dugasová Silvia člen
 Mgr. Kopáčová Mária člen
    
ostatní zamestnanciSlebodníková Marta člen
    
zástupcovia rodičovPoradová Zuzana člen
 Šofrancová Mária člen
 Dravecká Lucia člen
 Handzušová Mária člen
zástupca zriaďovateľaIng, Fridman Ján člen
 Ing. Vilímová Anna člen
 Cvaniga Matúš člen
 Gorka Ján člen

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Šuňava
SídloTrojičné námestie 255/3
Telefón052 7791515
E-mailkancelaria@sunava.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

počet zasadnutí rady školy 2x

prerokovanie a schválenie Správy o výsledkoch a podmienkachvýchovnovzdelávacej činnosti školy

oboznámenie s činnosťou školy, akcie, rozpočet školy

pedagogická rada

členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci, zasadala 13 x ( z toho 5x pedagogická rada pri materskej škole)

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 208

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried23111111112
počet žiakov355220161413172417208
z toho v ŠKD51255     27

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP1611  
DPP31  
Znížený úväzok03  
ZPS00  
Na dohodu10  

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01818
vychovávateľov011
asistentov učiteľa000
    
spolu01919

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
5Biológia2
6Biológia1
7Biológia1
8Biológia1
9Biológia1
6Fyzika2
7Fyzika1
8Fyzika2
9Fyzika1
7Chémia2
8Chémia2
9Chémia2
7Geografia1
8Geografia1
9Geografia1
6Občianska náuka1
7Občianska náuka1
8Občianska náuka1
9Občianska náuka1
5Technika1
6Technika1
7Technika1
8Technika1
9Technika1
5Matematika5

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hra Plameň4020201020
Pytagoriáda509   
Olympiáda v anglickom jazyku81   
Najkrajší list1  1 
florbal1212   
minifutbal2020   
McDonalds cup1010   
vybíjaná1010   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vydávanie školského časopisu Šuňavský školák,. Prezentácia školy na webovej stránke www.zssunava.sk

§ 2. ods. 1 h

Projekty

"Adoptuj si kravičku"

"Triediš, triedim, triedime!

"Take me out"

"školské ovocie"

"školské mlieko"

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

v školskom roku 2021/2022 nebola vykonaná

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Vyučovanie prebieha v desiatich triedach a šiestich špeciálnych učebniach(počítačová učebňa, prírodovedné laboratórium, jazykové laboratórium, knižnica, školské dielne, školská kuchyňka). Vyučovanie telesnej a športovej výchovy prebieha v budove telocvične a na sfaltovom ihrisku

Triedy a učebne sú vybavené modernými didaktickými prostriedkami. Každá trieda má k dispozícii interaktívnu tabuľu.

V najbližšom období je plánované rozšírenie kapacíty materskej školy, skultúrnenie vnútorných priestorov základnej školy.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v korých škola dosahuje dobré výsledky: Testovanie 5 a Testovanie 9, športové súťaže.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť. čítanie žiakov.

Návrh opatrení: Dôraz na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov od prvého ročníka navýšením počtu hodín Slovenského jazyka a literatúry

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: 0

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení1 2771  
prijatí1 2771  
% úspešnosti        

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP 5

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat 10/6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat 10/6

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 1/1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

19

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

19

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPNBIOCVMCSACSJCNRDEJDobrovoľné vyučovanieDOCDOVENVFYZGEGHRA
2.A               
2.B               
31,53              
41,56              
51,43 1,29    1,21     1,36 
61,25 1,58    1,58    1,51,58 
71,4 1,47    1,6    1,531,47 
1.               
MŠ1               
MŠ2               
81,91 1,83    1,78    1,571,83 
91,71 1,53    1,41    1,821,12 

TriedaMATHHUVCHEIFVINFKMNKVALUDMATMICNBVNBKNEJOBNOBV
2.A        1,43      
2.B        1,31      
3    1,53   1,63      
4    1,06   1,81  1,38   
5    1,29   1,93      
6    1,33   1,92    1,25 
7  1,53 1,33 1,43 1,87   11,6 
1.        1,11      
MŠ1               
MŠ2               
8  1,7 1,3 1,14 2   1,441,48 
9  1,47   1,36 2,18   1,331,35 

TriedaPOCPPAPVCPIGPRIPDAPVAREGRGVRGDRSVRGZRVKRSZRSF
2.A      1,14        
2.B      1,15        
3     1,74         
4     1,56         
5               
6               
7               
1.      1        
MŠ1               
MŠ2               
8               
9               

TriedaRPYRPVSLYSJLSPRSEETEHTHDTSVTEVTRHVECVLAVUMVYVVVjP
2.A  1,571           
2.B  1,461           
3  1,681       1,74   
4  2,061       2   
5  2,141  1        
6  21  1,08        
7  1,871,06  1        
1.  1,111           
MŠ1               
MŠ2               
8  2,351  1,04        
9  2,061  1        

TriedaVNPVVPZTVZEM
2.A    
2.B    
3    
4    
5    
6    
7    
1.    
MŠ1    
MŠ2    
8    
9    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
2.A141400
2.B141400
3202000
4161600
5141400
6131300
7171700
1.101000
MŠ1250025
MŠ2240024
8232300
9171700

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 467 955 €

...

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít: 4928 €

materiálové zabezpečenie: 1066 €

odmeny v súťažiach: 84 €

odmeny vedúcim krúžkov: 3778 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít príjem z 2% zaplatenej dane pre OZ ŠUŠKO 550,64(mikulášske balíčky, štartovné na súťaže, bankové, poplatky, poplatok u notára)

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický22 JUDr. Zuzana Vilim Sedláková
Čitateľský19 Mgr. Mária Kopáčová
Hasičský9 Mgr. Henrich Barilla
Jazykovedný13 Mgr. Katarína Rothová
Kreatívna práca s legom15 Mgr. Miroslav Dugas
Krúžok hier0 Mgr. Kvetoslava Cvanigová
Krúžok šikovných rúk24 Mgr. Eva Lešundáková
Letný školský klub11 Mgr. Eva Lešundáková
Redakčný8 Ing. Alena Skokanová
Šikovníček0 Mgr. Andrea Pilátová
Školský klub27 Mgr. Eva Lešundáková
Športový 116 Mgr. Matúš Rodák
Športový 20 Mgr. Veronika Hurčalová
Turistický 10 Mgr. Anna Nahalková
Turistický 212 Mgr. Eva Hurčalová

Záver

Vypracoval: Mgr. Henrich Barilla

V Šuňave, 10. októbra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: