Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Šuňava
Adresa školySNP 469 05939 Šuňava
Telefón+42152 7791 430
E-mailzssunava@gmail.com
WWW stránkahttps://www.zssunava.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedDr. Anna Hroboňová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 218

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22311111113
počet žiakov333252201613131722218
z toho v ŠKD76103     26

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPNBIOCVMCSACSJCNRDEJDobrovoľné vyučovanieDOCDOVENVFYZGEGHRA
3.A1,36              
3.B1,5              
41,37              
51,4 1,33    1,6     1,8 
61,46 1,54    1,54    1,621,54 
71,67 1,67    1,75    1,581,67 
81,73 1,53    1,47    1,61,33 
1               
MŠ1               
2               
MŠ2               
MŠ3               
91,77 1,5    1,64    1,411,68 

TriedaMATHHUVCHEIFVINFKMNKVALUDMATMICNBVNBKNEJOBNOBV
3.A    1,36   1,71      
3.B    1,13   1,5      
4    1,21   1,84  1,21   
5    1,2   2,13      
6    1,31   1,69    1,31 
7  1,67 1,5   2    1,58 
8  1,67 1,4 1,57 1,87   1,251,47 
1        1,07      
MŠ1               
2        1,22      
MŠ2               
MŠ3               
9  1,64   1,36 1,86   1,251,27 

TriedaPOCPPAPVCPIGPRIPDAPVAREGRGVRGDRSVRGZRVKRSZRSF
3.A     1,5         
3.B     1,33         
4     1,32         
5               
6               
7               
8               
1      1        
MŠ1               
2      1        
MŠ2               
MŠ3               
9               

TriedaRPYRPVSLYSJLSPRSEETEHTHDTSVTEVTRHVECVLAVUMVYVVVjP
3.A  1,571       1,29   
3.B  1,731       1,2   
4  21       1,95   
5  2,21  1        
6  2,381  1        
7  2,331  1        
8  1,871  1        
1  1,291           
MŠ1               
2  1,221           
MŠ2               
MŠ3               
9  2,231  1,09        

TriedaVNPVVPZTVZEM
3.A    
3.B    
4    
5    
6    
7    
8    
1    
MŠ1    
2    
MŠ2    
MŠ3    
9    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
3.A141400
3.B161600
4191900
5151500
6131300
7131111
8161501
1141400
MŠ1170017
29900
MŠ2210021
MŠ3220022
9222200

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický11 JUDr. Zuzana Vilim Sedláková
Čitateľský19 Mgr. Mária Kopáčová
Dramatický40 Mgr. Katarína Rothová
Kreatívna práca s legom14 Mgr. Miroslav Dugas
Krúžok hier9 Mgr. Kvetoslava Cvanigová
Šikovníček14 Mgr. Andrea Pilátová
Školský klub25 Mgr. Eva Lešundáková
Športový 38 Mgr. Matúš Rodák
Turistický 114 Mgr. Anna Nahalková
Turistický 215 Mgr. Eva Hurčalová

Záver

Vypracoval: PaedDr. Anna Hroboňová

V Šuňave, 19. septembra 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: