Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola s materskou školou Šuňava
Adresa školySNP 469 05939 Šuňava
Telefón+42152 7791 430
E-mailzssunava@gmail.com
WWW stránkahttps://www.zssunava.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľPaedDr. Anna Hroboňová  
ZRŠ   
ZRŠ   
ZRŠ   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 210

Počet tried: 12

Podrobnejšie informácie:
Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32111111112
počet žiakov494016141417231819210
z toho v ŠKD13673     29

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP    
DPP    
Znížený úväzok    
ZPS    
Na dohodu    

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov   
vychovávateľov   
asistentov učiteľa   
spolu   

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2020/2021, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPNBIOCVMCSACSJCNRDEJDobrovoľné vyučovanieDOCDOVENVFYZGEGHRA
1.A               
1.B               
2               
31,13              
41,5              
51,29 1,5    1,71     1,43 
61,27 2    1,6    1,671,53 
MŠ1               
MŠ2               
71,83 1,83    1,83    1,872,04 
81,94 1,72    1,72    1,562 
92 1,61    1,72    1,721,5 

TriedaMATHHUVCHEIFVINFKMNKVALUDMATMICNBVNBKNEJOBNOBV
1.A               
1.B               
2        1,16      
3    1,06   1,75      
4    1,21   1,57  1,29   
5    1,43   2,14      
6    1,67   1,8      
MŠ1               
MŠ2               
7  1,83 1,57 1,14 2,3   1,22  
8  2,22 1,33 1,09 1,94   1,861,5 
9  1,61     1,78    1,22 

TriedaPOCPPAPVCPIGPRIPDAPVAREGRGVRGDRSVRGZRVKRSZRSF
1.A               
1.B               
2      1,05        
3     1,38         
4     1,29         
5               
6               
MŠ1               
MŠ2               
7               
8               
9               

TriedaRPYRPVSLYSJLSPRSEETEHTHDTSVTEVTRHVECVLAVUMVYVVVjP
1.A   1           
1.B   1           
2  1,261           
3  1,881       1,31   
4  1,791       1,5   
5  2,071           
6  21           
MŠ1               
MŠ2               
7  2,351           
8  2,111           
9  2,221           

TriedaVNPVVPZTVZEM
1.A    
1.B    
2    
3    
4    
5    
6    
MŠ1    
MŠ2    
7    
8    
9    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A151410
1.B141400
2191900
3161600
4141400
5141400
6161601
MŠ1200020
MŠ2140021
7232300
8181710
9191901

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický23 JUDr. Zuzana Sedláková
Čitateľský19 Mgr. Mária Kopáčová
Hasičský9 Mgr. Henrich Barilla
Jazykovedný14 Mgr. Katarína Rothová
Kreatívna práca s legom15 Mgr. Miroslav Dugas
Krúžok hier10 Mgr. Kvetoslava Cvanigová
Krúžok šikovných rúk24 Mgr. Eva Lešundáková
Redakčný8 Ing. Alena Skokanová
Šikovníček13 Mgr. Andrea Pilátová
Školský klub26 Mgr. Eva Lešundáková
Športový 116 Mgr. Matúš Rodák
Športový 217 Mgr. Veronika Hurčalová
Turistický 114 Mgr. Anna Nahalková
Turistický 212 Mgr. Eva Hurčalová

Záver

Vypracoval: PaedDr. Anna Hroboňová

V Šuňave, 25. novembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: