Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Šuňava
Adresa školySNP 469 05939 Šuňava
Telefón+42152 7791 430
E-mailzssunava@gmail.com
WWW stránkahttps://www.zssunava.sk
ZriaďovateľObec Šuňava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Anna Hroboňová   
ZRŠMgr.Henrich Barilla   

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Fridman Ján 
pedagogickí zamestnanciMgr. Kopáčová Mária - ZŠ 
 Mgr. Dugasová Silvia - MŠ 
   
ostatní zamestnanciSlebodníková Marta 
   
zástupcovia rodičovMonika Poradová 
 Anna Glajzová 
 Mária Šofrancová - MŠ 
 Zuzana Poradová 
zástupca zriaďovateľaMatúš Cvaniga 
iníJán Gorka 
 Ing. Anna Vilimová 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4. ročníkMgr. Kvetoslava Cvanigová  
PK Prírodovedné predmetyMgr. Eva Hurčalová  
PK Spoločenskovedné predmetyMgr. Zuzana Sedláková  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 163

Počet tried: 9

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried1111111119
počet žiakov161613182318192317163
z toho ŠVVP 11 1 2 27

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat 17/6

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat 16/5

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 2/1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov     1717

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  214 1  
prijatí  214 1  
% úspešnosti  100100 100  

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJAPNBIOCVMCSACSJDEJDOVENVFYZGEGHRAMATHHUVCHE
2               
31,31              
41,75              
1               
51,83 1,96   1,78   1,78    
62 1,67   1,83  21,44    
71,65 1,61   1,72  1,941,72   1,61
82,04 1,87   1,83  1,391,43   1,65
92,06 1,29   1,29  1,761,53   1,76

TriedaIFVINFKMNKVALUDMATMICNBVNBKNEJOBNOBVPPAPVCPIG
2     1,27         
3 1   1,62         
4 1,5   1,81  1,19      
1     1,44         
5 1,22   2,22         
6 1   2,44    1,17    
7 1,11 1,28 2    1,28    
8 1,04 1,36 2,13   1,921,35    
9 1,06   2,29   2,131,35    

TriedaPRIPDAPVAREGRGVRGDRSVRGZRVKRSZRSFRPYRPVSLYSJLSPR
2  1,27          1,871
3 1,23           1,621
4 1,94           1,751
1  1,25          1,561
5     1       2,351
6             2,391
7             2,221
8             2,391
9             2,471

TriedaSEETEHTHDTSVTEVTRHVECVLAVUMVYVVVjPVNPVVPZTVZEM
2               
3       1,23       
4       2       
1               
5  1            
6  1            
7  1            
8  1            
9               

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
2161600
3131300
4181710
1161600
5232300
6181800
7191900
8232300
9171700

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
21699061,8899061,8800,00
313113487,23113487,2300,00
418132273,44131673,1160,33
11666841,7566841,7500,00
523179277,91179277,9100,00
618165892,11165892,1100,00
719104555,00104555,0000,00
823171074,35171074,3500,00
917168999,35168999,3500,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL1766,7% 
Monitor MAT1773,8% 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku1111111119

Rozširujúce hodiny

TriedaPredmetPočet hodín v týždni
1Hravá angličtina1
 Prvouka1
2Slovenský jazyk a literatúra1
 Hravá angličtina1
 Matematika1
3Slovenský jazyk a literatúra1
 Matematika1
4Matematika1
5Regionálny dejepis1
 Anglický jazyk1
 Matematika1
6Slovenský jazyk a literatúra1
 Biológia1
 Matematika1
 Geografia1
7Slovenský jazyk a literatúra2
 Konverzácia v Anglickom jazyku1
 Matematika1
8Konverzácia v Anglickom jazyku2
 Matematika1
 Nemecký jazyk2
9Matematika2
 Informatika0,5
 Nemecký jazyk2
 Občianska náuka0,5
 Náboženská výchova0,5
 Výchova umením0,5

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakov
Nultého ročníka0 
Prvého ročníka116
Bežných tried8147
Špeciálnych tried0 
Pre nadaných0 
Spolu9163

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP169
DPP1 
Znížený úväzok1 
ZPS 1
Na dohodu1 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01414
vychovávateľov 11
asistentov učiteľa1 1
    
spolu11516

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmet
5TECH, VYV, MAT, BIO
6FYZ, GEG,TECH,VYV, BIO, OBN
7FYZ, CHE, GEG,TECH,VYV, BIO, OBN, HUV
8FYZ, CHE, GEG,TECH,VYV, BIO
9FYZ, CHE, GEG,TECH,VYV, BIO, OBN

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška12 
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu 1
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné22
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Hra Plameň602020109
Pytagoriáda154   
Slávik Slovenska32   
Hviezdoslavov Kubín454   
Minifutbal1313   
malý futbal2211   
florbal12    
Vybíjaná12    
Divadelná Šuňava15    

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vydávanie školského časopisu Šuňavský školák. Prezentácia školy na webovej stránke.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

Vyučovanie prebieha v deviatich triedach a štyroch špeciálnych učebniach(počítačová učebňa, prírodovedné laboratórium, jazyková učebňa, knižnica. Vyučovanie Telesnej výchovy prebieha v telocvični a na asfaltovom ihrisku.

Triedy a učebňe sú vybavené modernými didaktickými pomôckami. Každá trieda má k dispozícii interaktívnu tabuľu.

Do budúcna je plánované zriadiť školské dielne a priestor na výučbu prípravy jedál.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:

normatívne vo výške 370 542 EUR

nenormatívne vo výške 25 088 EUR

z toho

na vzdelávacie poukazy. 5152 EUR

na financovanie predprimárnej triedy MŠ: 3256 EUR

na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia: 1 400 EUR

asistent učiteľa: 10 080 EUR

príspevok na učebnice prvouky: 50 EUR

príspevok na lyžiarsky kurz. 3 450 EUR

príspevok na školu v prírode: 1 700 EUR

...

3 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

príspevok rodičov: 477 EUR

podiel z 2% zaplatenej dane pre OZ ŠUŠKO: 922,06 EUR

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie mikulášskych balíčkov, karneval, školské exkurzie, bankové poplatky a poplatky spojené s registráciou OZ u notára

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Testovanie 5 a Testovanie 9 žiaci zvládli úspešne.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: Čítanie žiakov.

Návrh opatrení: Škola kladie dôraz na zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov už od prvého ročníka zavedením mimočítankového čítania a navýšením počtu hodín Slovenského jazyka a literatúry.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Divadelný krúžok23 Mgr. Katarína Rothová
Dramatický krúčok20 Mgr. Mária Kopáčová
Futbalový krúžok dievčat12 Mgr. Katarína Házyová
Hasičský 211 Ján Kala
Hasičský krúžok39 Mgr. Henrich Barilla
Kreatívna práca s Legom12 Mgr. Miroslav Dugas
Krúžok hier13 Mgr. Kvetoslava Cvanigová
Krúžok šikovných rúk14 Mgr. Věra Poradová
Redakčný13 Ing. Alena Skokanová
Šikovníček13 Mgr. Andrea Pilátová
Športový33 Mgr. Matúš Rodák
Turistický16 Mgr. Anna Nahalková
Turistický 224 Mgr. Eva Hurčalová
Vybíjaná14 Mgr. Katarína Házyová
Zdravý životný štýl8 JUDr. Zuzana Sedláková

Záver

Vypracoval: PaedDr. Anna Hroboňová

V Šuňave, 8. novembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 19.11.2019