Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Partners


OZNÁMENIE O ZMENE ZÁPISU DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 (PRESNÝ TERMÍN ZÁPISU NA NAŠEJ ŠKOLE BUDE UPRESNENÝ PO DOHODE ZRIAĎOVATEĽA A RIADITEĽA ŠKOLY). Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú (PRIHLÁŠKU DIEŤAŤA NA ZÁPIS V NAŠEJ ŠKOLE A POTREBNÉ ÚDAJE JE MOŽNÉ VYPLNIŤ ELEKTRONICKY NA TEJTO STRÁNKE - horná lišta, sekcia ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA).   Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené.

Odporúčanie ministra školstva, vedy, výskumu a športu:

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že

  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020,
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.