Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Partners


Spustenie prevádzky školy.

Vážení rodičia.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR, ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie prvého až piateho ročníka základných škôl a školských klubov detí (ďalej len „ZŠ 1 – 5“) od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia základných škôl v spolupráci s riaditeľmi základných škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či ZŠ 1 – 5 otvoria a v akom režime. 

Ministerstvo neodporúča nástup do školy žiakom, ktorí žijú v spoločnej domácnosti s osobami patriacimi do rizikovej skupiny. K rizikovým skupinám patria:

a) tehotné ženy,

b) osoby staršie ako 60 rokov,

c) osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).

V prípade záujmu o nástup do školy rodič(zákonný zástupca) · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. · Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020 · Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Týmto Vás chceme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu alebo nezáujmu o nástup Vášho dieťaťa/Vašich detí, žiakov 1. až 5. ročníka do školy, školského klubu a záujmu o stravovanie v školskej jedálni. Zisťovanie záujmu bude prebiehať prostredníctvom EduPage, kde po  prihlásení budete mať možnosť vyjadriť svoj záujem. Žiadame o vyplnenie dotazníka najneskôr do pondelka 25.5.2020 do 12:00.

Ďakujem Mgr. Henrich Barilla(zást. riad. školy)

Elektronická prihláška do Základnej umeleckej školy v Štrbe

Elektronická prihláška do Základnej umeleckej školy v Štrbe

ŽIADAM RODIČOV, KTORÍ SI PODALI ŽIADOSTI DO MŠ V MINULOM ROKU A MAJÚ ZÁUJEM O POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE, ABY VYPLNILI NOVÚ ŽIADOSŤ ELEKTRONICKY NA TEJTO STRÁNKE V SEKCII ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA. ĎAKUJEM

Office 365 A1 pre žiakov zadarmo

Oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, že môžu využívať Office 365 A1 pre žiakov bezplatne.

Tento produkt je dostupný online, preto pre jeho používanie potrebujete mať prístup do siete internet.

Prístupové údaje vrátane návodu na prvé prihlásenie budú žiakom zaslané prostredníctvom správy cez EduPage v priebehu 4. a 5.mája.

Po prvom prihlásení do Office 365 je potrebné zmeniť pôvodné (dočasné) heslo, ktoré žiaci dostanú Nové heslo si poriadne zapíšte a uložte., lebo generovanie náhradného hesla je komplikované. 

Pri mladších žiakoch poprosíme o asistenciu rodičov alebo starších súrodencov.

Pre prihlásenie sa do aplikácie kliknite na ikonku Office 365  

V prípade, že budete mať problém prihlásiť sa do Office 365 prosím píšte na mail h.barilla@centrum.sk alebo do správy cez EduPage.

 

Podávanie žiadostí do MŠ

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Šuňava po dohode so zriaďovateľom, v zmysle zákona MŠ SR č. 245 / 2008 Z. z o výchove a vzdelávaní / Školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že termín podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy  na školský rok 2020/2021 bude v dňoch od 04.05.2020 do 31.05.2020.

Prednostne prijímame žiadosti podľa uvedených kritérií:

• Deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku k 1.9. 2020.

• Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

• Deti s dodatočne odloženým plnením povinnej školskej dochádzky.

Podmienky a spôsob podávania žiadosti:

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie  sa môžu doručovať

  1. elektronickým formulárom na webovej adrese www.zssunava.sk v sekcii elektronická prihláška – odporúčame použiť túto možnosť
  2. bezkontaktným spôsobom  do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do areálu základnej školy zo Školskej ulice
  3. elektronickou formou, prostredníctvom  e-mailu zssunava@gmail.com aj bez zaručeného elektronického podpisu,
  4. osobne za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení v priestoroch základnej školy v dňoch:  6.mája 2020, 13.mája 2020, 20.mája 2020, 27.mája 2020 v čase od 11:00 do 13:00 hod.

Pri podaní žiadosti sa nevyžaduje

  1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a
  2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zákonný zástupca dieťaťa predloží

  1. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách,
  2. vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

Riaditeľ  školy rozhodne do 15. júla 2020 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do príslušnej materskej školy, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.

 

Šuňava:04.05.2020                                                                                                        PaedDr. Anna Hroboňová

                                                                                                                                                     riaditeľka školy