• ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, SNP 469/170, Šuňava

      oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

      na školský rok 2022/2023 sa uskutoční  v budove školy(učebňa 2.A triedy – oproti kancelárii zástupcu riaditeľky školy) v čase:

       

       04.04.2022 od 12,00 hod. do 15,00 hod.

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016

      a deti, ktoré mali v minulom šk. roku rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní.

       

      · Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní je povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.

      · Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu.

      · Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.

      · Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.

      · Na zápis musia prísť obidvaja rodičia s dieťaťom, prípadne doniesť čestné vyhlásenie od druhého rodiča, ak sa zápisu nemôže zúčastniť.

      Na zápis je potrebné priniesť:

      · Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov.

      · Kópiu rodného listu dieťaťa.

      · V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

      · Čas zápisu si budete vedieť skrátiť, ak vopred vypíšete online prihlášku na webovej stránke školy v sekcii „O škole – elektronická prihláška“.