• Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou Šuňava, SNP 469/170

      oznamuje, že 

      zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

      od 4. mája 2021 do 14. mája 2021

      Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 04.05. – 14.05. 2021 na webovej stránke školy www.zssunava.sk . Podpíšu ju obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi (potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní).

      Formulár prihlášky nájdete tu: Elektronická žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

      Vyplnenú prihlášku pošlú buď:

      1. poštou (ZŠ s MŠ Šuňava, SNP 469/170 059 39 Šuňava),

      2. naskenovanú mailom /zssunava@gmail.com/,

      3. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky,

      4. osobne doručia do budovy základnej školy. 

               Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy  písomne do 15. júna 2021. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

         Dieťa, ktoré navštevuje MŠ v Šuňave pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Šuňava.

      „Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.“

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná.

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Šuňava, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí.

      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2021,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia tri roky veku do 31.8.2021,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
      • Prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom v Šuňave
      • Prednostne sa prijímajú deti pracujúcich rodičov
      • Prednostne budú prijímané deti podľa dosiahnutého veku
     • Návrat do škôl od 3.5.2021

     • Od pondelka 3. mája 2021 sa

      obnovuje

      prezenčné školské vyučovanie pre všetkých  žiakov školy

      Podmienkou vstupu do školy je vyplnenie vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonným zástupcom. To môžete urobiť elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EduPage alebo vypísaním tlačiva, ktoré nájdete na webovej stránke školy

      Podrobnejšie informácie môžete nájsť na webovej stránke www.ucimenadialku.sk v sekcii „Návrat do škôl 2021“

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

     • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ

     • Základná škola s materskou školou,

      SNP 469/170, Šuňava

      Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

      na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove školy(kancelária zástupcu riaditeľa školy) v čase:

       

       

      14.04.2021 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

      15.04.2021 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

      a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

       

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

       

       1. Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku na stránke školy(bude sprístupnená najneskôr 31.3.2021) – vyplnenú, vytlačenú a podpísanú  žiadosť rodičom/zákonným zástupcom(ideálne obidvoma) rodný list dieťaťa  + preukaz poistenca dieťaťa  + občiansky preukaz na overenie údajov a 6 €  na zakúpenie pracovných zošitov a zošitu Moje prvé čiary doneste do školy v čase zápisu.

       

      2. Ak nemáte možnosť elektronicky vyplniť ani vytlačiť prihlášku zo stránky školy,  dohodnite si termín na telefónnom čísle: +421 915 907 170  - a vyplniť prihlášku môžete priamo v škole.

       

      Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení platných v danom období.

       

      Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

       

      Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

      • Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ ZŠ s MŠ alebo MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (§ 28a ods. 3 školského zákona).
     • Zázračné darčeky pre starkých

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zázračné darčeky pre starkých.

      Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do zbierky, ktorou potešila klientov Seniorparku v Spišskom Bystrom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť aj v tejto ťažkej pandemickej situácii. Osobitné poďakovanie patrí kolektívu MŠ a rodičom, vďaka ktorým sa aj naši najmenší zapojili do tejto aktivity a vyrobili pre dôchodcov vianočné pozdravy. Ďakujeme :)

     • Hviezdoslavov Kubín 2020

     • Dňa 29. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tejto súťaže sa zúčastnili víťazi jednotlivých triednych kôl, pričom na obvodné kolo postúpili víťazi v rámci troch kategórií v recitácii poézie a prózy.

      Počet súťažiacich: 26

      1. kategória – 13 súťažiacich
      2. kategória – 6 súťažiacich
      3. kategória – 7 súťažiacich

      Výsledky školského kola

      1. kategória: 2. – 4. ročník 

      Poézia      1. Kováčová Simona             

                       2. Fridmanová Ema                                       

                       3. Smolár Bystrík, Kollárová Tatiana            

      Próza         1. ––––––––––

                        2. Ľudvík Filip

                        3. Švajka Adam

       

      1. kategória: 5. – 6. ročník

      Poézia        1.  Plavčanová Bianka                                               

                         2. Knut Sebastián                                          

                         3. Miždoš Michal

      Próza         1. Zajacová Anna

                        2. Chlebovcová Diana

                        3. Házy Jakub

                                              

      1. kategória: 7. – 9. ročník

      Poézia       1. ––––––––                          

                       2. Fridman Marek                  

                       3. Zajac Matúš

      Próza       1. Fridmanová Alžbeta                                                                                                               

                       2. Smolárová Mária, Porada Vladimír                                                                                  

                       3. ––––––––––––

      Žiaci postupujúci na obvodné kolo:

      Kováčová Simona – 3. ročník

      Plavčanová Bianka – 6. ročník

      Zajacová Anna – 6. ročník

      Fridmanová Alžbeta – 7. ročník

     • Karneval 2020 - ZŠ

     • Do galérie Karneval 2020 - ZŠ boli pridané fotografie.

       

       

      1.polrok školského roka 2019/2020 sme ukončili karnevalom v kultúrnom dome.  Hudbu namixovali deviataci. Rodičia sa postarali o občerstvenie a o ceny do tomboly. Školský parlament pripravil niekoľko súťaží. Porota, ktorá vyberala najkrajšie masky, mala veľmi ťažkú úlohu. Ocenených bolo 6  masiek z 1.stupňa a rovnako 6 z 2. stupňa. Najlepším kolektívom sa stali siedmaci so svojou triednou učiteľkou.  Hlavnú cenu v tombole – tortu – vyhrala deviatačka Vanessa. Každý sa dobre zabával. Už teraz sa tešíme na budúci rok a vy  môžete vymýšľať masky!

       

     • Lyžiarsky výcvik

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci VII. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Za miesto pobytu sme tak, ako po minulé roky zvolili penzión Vikartovský mlyn v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu SKI Liptovská Teplička.. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili mráz, sneh, dážď, silný vietor ale aj kúsok slnka. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v pondelok prvýkrát učili lyžovať, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Ako už býva tradíciou, na záver sa uskutočnili preteky, ktoré dopadli nasledovne:

      Dievčatá: 1. miesto  - Monika PILÁTOVÁ

                      2. miesto – Lenka GAZDOVÁ

                      3. miesto – Martina MIŠIANIKOVÁ

       

      Chlapci:   1. miesto  - Marcel DRAVECKÝ

                      2. miesto – Miroslav CHLEBOVEC

                      3. miesto – Damián MURANSKÝ

      Všetkým účastníkom blahoželáme k úspešnému zvládnutiu lyžiarskeho výcviku.

     • Halová súťaž mladých hasičov v Brne

     • Posledný januárový víkend sa mladí hasičí  z DHZ ZŠ Šuňava už tradične zúčastnili uzlovej Open ligy(sobota) a štafety 4x60m(nedeľa) v Brne. Ako obvykle sobota dopadla menej úspešne. Odlišné pravidlá posudzovania správnosti viazania jednotlivých uzlov ako aj menšia nesústredenosť po nočnom cestovaní spôsobili, že s výnimkou Miška Martona a Mareka Fridmana v kategórii jednotlivcov, všetky družstvá(žiacke aj dorastenecké) + ostatní jednotlivci skončili v druhej polovici výsledkovej listiny. Ďaleko úspešnejšia bola pre nás nedeľa. Starší chlapci v zostave(Michal Marton, Marek Fridman, Adam Skokan a Damián Muranský) dokázali obhájiť minuloročné 3. miesto a získali bronzové medaily. Nesmieme zabudnúť ani na Marcela Draveckého, ktorý podal kvalitný výkon a pomohol usporiadajúcemu kolektívu z Brna. ​​​​​​​