• Návrat do škôl od 3.5.2021

     • Od pondelka 3. mája 2021 sa

      obnovuje

      prezenčné školské vyučovanie pre všetkých  žiakov školy

      Podmienkou vstupu do školy je vyplnenie vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonným zástupcom. To môžete urobiť elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EduPage alebo vypísaním tlačiva, ktoré nájdete na webovej stránke školy

      Podrobnejšie informácie môžete nájsť na webovej stránke www.ucimenadialku.sk v sekcii „Návrat do škôl 2021“

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

     • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ

     • Základná škola s materskou školou,

      SNP 469/170, Šuňava

      Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

      na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove školy(kancelária zástupcu riaditeľa školy) v čase:

       

       

      14.04.2021 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

      15.04.2021 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

      a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

       

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

       

       1. Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku na stránke školy(bude sprístupnená najneskôr 31.3.2021) – vyplnenú, vytlačenú a podpísanú  žiadosť rodičom/zákonným zástupcom(ideálne obidvoma) rodný list dieťaťa  + preukaz poistenca dieťaťa  + občiansky preukaz na overenie údajov a 6 €  na zakúpenie pracovných zošitov a zošitu Moje prvé čiary doneste do školy v čase zápisu.

       

      2. Ak nemáte možnosť elektronicky vyplniť ani vytlačiť prihlášku zo stránky školy,  dohodnite si termín na telefónnom čísle: +421 915 907 170  - a vyplniť prihlášku môžete priamo v škole.

       

      Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení platných v danom období.

       

      Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

       

      Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

      • Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ ZŠ s MŠ alebo MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (§ 28a ods. 3 školského zákona).
     • Zázračné darčeky pre starkých

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zázračné darčeky pre starkých.

      Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do zbierky, ktorou potešila klientov Seniorparku v Spišskom Bystrom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť aj v tejto ťažkej pandemickej situácii. Osobitné poďakovanie patrí kolektívu MŠ a rodičom, vďaka ktorým sa aj naši najmenší zapojili do tejto aktivity a vyrobili pre dôchodcov vianočné pozdravy. Ďakujeme :)

     • Hviezdoslavov Kubín 2020

     • Dňa 29. 1. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Tejto súťaže sa zúčastnili víťazi jednotlivých triednych kôl, pričom na obvodné kolo postúpili víťazi v rámci troch kategórií v recitácii poézie a prózy.

      Počet súťažiacich: 26

      1. kategória – 13 súťažiacich
      2. kategória – 6 súťažiacich
      3. kategória – 7 súťažiacich

      Výsledky školského kola

      1. kategória: 2. – 4. ročník 

      Poézia      1. Kováčová Simona             

                       2. Fridmanová Ema                                       

                       3. Smolár Bystrík, Kollárová Tatiana            

      Próza         1. ––––––––––

                        2. Ľudvík Filip

                        3. Švajka Adam

       

      1. kategória: 5. – 6. ročník

      Poézia        1.  Plavčanová Bianka                                               

                         2. Knut Sebastián                                          

                         3. Miždoš Michal

      Próza         1. Zajacová Anna

                        2. Chlebovcová Diana

                        3. Házy Jakub

                                              

      1. kategória: 7. – 9. ročník

      Poézia       1. ––––––––                          

                       2. Fridman Marek                  

                       3. Zajac Matúš

      Próza       1. Fridmanová Alžbeta                                                                                                               

                       2. Smolárová Mária, Porada Vladimír                                                                                  

                       3. ––––––––––––

      Žiaci postupujúci na obvodné kolo:

      Kováčová Simona – 3. ročník

      Plavčanová Bianka – 6. ročník

      Zajacová Anna – 6. ročník

      Fridmanová Alžbeta – 7. ročník

     • Karneval 2020 - ZŠ

     • Do galérie Karneval 2020 - ZŠ boli pridané fotografie.

       

       

      1.polrok školského roka 2019/2020 sme ukončili karnevalom v kultúrnom dome.  Hudbu namixovali deviataci. Rodičia sa postarali o občerstvenie a o ceny do tomboly. Školský parlament pripravil niekoľko súťaží. Porota, ktorá vyberala najkrajšie masky, mala veľmi ťažkú úlohu. Ocenených bolo 6  masiek z 1.stupňa a rovnako 6 z 2. stupňa. Najlepším kolektívom sa stali siedmaci so svojou triednou učiteľkou.  Hlavnú cenu v tombole – tortu – vyhrala deviatačka Vanessa. Každý sa dobre zabával. Už teraz sa tešíme na budúci rok a vy  môžete vymýšľať masky!

       

     • Lyžiarsky výcvik

     • Aj v tomto školskom roku sa žiaci VII. ročníka našej školy zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Za miesto pobytu sme tak, ako po minulé roky zvolili penzión Vikartovský mlyn v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu SKI Liptovská Teplička.. Lyžiarsky výcvik prebiehal podľa výcvikového plánu a splnil svoj cieľ. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili mráz, sneh, dážď, silný vietor ale aj kúsok slnka. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Najväčší pokrok zaznamenali tí žiaci, ktorí  sa v pondelok prvýkrát učili lyžovať, ale na konci už všetci  dokázali bezpečne zlyžovať celý svah. Ako už býva tradíciou, na záver sa uskutočnili preteky, ktoré dopadli nasledovne:

      Dievčatá: 1. miesto  - Monika PILÁTOVÁ

                      2. miesto – Lenka GAZDOVÁ

                      3. miesto – Martina MIŠIANIKOVÁ

       

      Chlapci:   1. miesto  - Marcel DRAVECKÝ

                      2. miesto – Miroslav CHLEBOVEC

                      3. miesto – Damián MURANSKÝ

      Všetkým účastníkom blahoželáme k úspešnému zvládnutiu lyžiarskeho výcviku.

     • Halová súťaž mladých hasičov v Brne

     • Posledný januárový víkend sa mladí hasičí  z DHZ ZŠ Šuňava už tradične zúčastnili uzlovej Open ligy(sobota) a štafety 4x60m(nedeľa) v Brne. Ako obvykle sobota dopadla menej úspešne. Odlišné pravidlá posudzovania správnosti viazania jednotlivých uzlov ako aj menšia nesústredenosť po nočnom cestovaní spôsobili, že s výnimkou Miška Martona a Mareka Fridmana v kategórii jednotlivcov, všetky družstvá(žiacke aj dorastenecké) + ostatní jednotlivci skončili v druhej polovici výsledkovej listiny. Ďaleko úspešnejšia bola pre nás nedeľa. Starší chlapci v zostave(Michal Marton, Marek Fridman, Adam Skokan a Damián Muranský) dokázali obhájiť minuloročné 3. miesto a získali bronzové medaily. Nesmieme zabudnúť ani na Marcela Draveckého, ktorý podal kvalitný výkon a pomohol usporiadajúcemu kolektívu z Brna. ​​​​​​​