• Geografická olympiáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda.

      Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Geografická olympiáda. Do online súťaže sa zapojili žiaci z 5. a 6. ročníka. V 5. ročníku bol úspešným riešiteľom Andrej Kovács, ktorý postupuje do okresného kola. V 6. ročníku bol najlepším riešiteľom Marek Porada. Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     • Turistická vychádzka – Hrachovisko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Turistická vychádzka – Hrachovisko.

      Šiestaci sa na turistickom krúžku vybrali na miesto zaniknutej stredovekej osady Hrachovisko. Archeológovia v 80-tych rokoch 20. st. lokalizovali túto dedinu v polohe Zemská a počas výskumu odkryli spodné časti príbytkov olejkárov a zvyšky hospodárskej stavby so skladiskom hlinených nádob.

     • Zázračné darčeky pre starkých

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy! Už tretí rok sa zapájame do predvianočnej aktivity s cieľom  obdarovať a potešiť seniorov, ktorí v tomto obzvlášť náročnom období nemajú možnosť byť so svojimi blízkymi a trávia Vianoce v sociálnom zariadení. Už tradične v tomto smere spolupracujeme so sociálnym zariadením Seniorpark n. o. a balíčky odovzdávame seniorom v Spišskom Bystrom a na Kvetnici. Pokiaľ sa rozhodnete zapojiť do tejto aktivity, môžete tak urobiť a balíčky zaslať do školy prostredníctvom svojich detí. V prípade, že z rôznych dôvodov by nebolo možné zaslať balíček do školy, môžem ho vyzdvihnúť aj osobne. Za všetky darčeky vopred ďakujeme. Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Hurčalová, tel. 0917435111

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre základnú školu sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 8:30 za budovou školy( v prípade nepriaznivého počasia - v triedach). 

      Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa nariadenia ministerstva školstva je potrebné  odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" 

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti stačí predložiť pri prvom nástupe do školy alebo materskej školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní(vrátane víkendov a sviatkov). 

      Toto vyhlásenie je možné vyplniť prostredníctvom EduPage alebo vypísať a priniesť do školy.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​


     • Zápis do ZUŠ Štrba

     • Vážení rodičia.

      Po roku opäť rozširujeme rady našich žiakov. Ak chcete vo Vašom synovi či dcére budovať vzťah k umeniu, zapojiť ho do kolektívu detí s podobnými záujmami, zverte ho do rúk našich pedagógov. Už od pondelka bude prebiehať zápis žiakov do našej umeleckej školy.

      Viac informácií a online prihlášku nájdete na:

      https://www.zusstrba.sk/zapis

      Tešíme sa na nových žiakov, Vaše deti 

     • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou Šuňava, SNP 469/170

      oznamuje, že 

      zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

      od 4. mája 2021 do 14. mája 2021

      Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 04.05. – 14.05. 2021 na webovej stránke školy www.zssunava.sk . Podpíšu ju obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi (potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní).

      Formulár prihlášky nájdete tu: Elektronická žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

      Vyplnenú prihlášku pošlú buď:

      1. poštou (ZŠ s MŠ Šuňava, SNP 469/170 059 39 Šuňava),

      2. naskenovanú mailom /zssunava@gmail.com/,

      3. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky,

      4. osobne doručia do budovy základnej školy. 

               Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy  písomne do 15. júna 2021. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

         Dieťa, ktoré navštevuje MŠ v Šuňave pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Šuňava.

      „Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.“

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná.

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Šuňava, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí.

      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2021,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia tri roky veku do 31.8.2021,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
      • Prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom v Šuňave
      • Prednostne sa prijímajú deti pracujúcich rodičov
      • Prednostne budú prijímané deti podľa dosiahnutého veku
     • Návrat do škôl od 3.5.2021

     • Od pondelka 3. mája 2021 sa

      obnovuje

      prezenčné školské vyučovanie pre všetkých  žiakov školy

      Podmienkou vstupu do školy je vyplnenie vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonným zástupcom. To môžete urobiť elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EduPage alebo vypísaním tlačiva, ktoré nájdete na webovej stránke školy

      Podrobnejšie informácie môžete nájsť na webovej stránke www.ucimenadialku.sk v sekcii „Návrat do škôl 2021“

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

     • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ

     • Základná škola s materskou školou,

      SNP 469/170, Šuňava

      Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

      na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove školy(kancelária zástupcu riaditeľa školy) v čase:

       

       

      14.04.2021 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

      15.04.2021 od 08,00 hod. do 15,00 hod.

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015

      a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

       

      Na zápis si môžete zvoliť jednu z alternatív:

       

       1. Ak ste vyplnili elektronickú prihlášku na stránke školy(bude sprístupnená najneskôr 31.3.2021) – vyplnenú, vytlačenú a podpísanú  žiadosť rodičom/zákonným zástupcom(ideálne obidvoma) rodný list dieťaťa  + preukaz poistenca dieťaťa  + občiansky preukaz na overenie údajov a 6 €  na zakúpenie pracovných zošitov a zošitu Moje prvé čiary doneste do školy v čase zápisu.

       

      2. Ak nemáte možnosť elektronicky vyplniť ani vytlačiť prihlášku zo stránky školy,  dohodnite si termín na telefónnom čísle: +421 915 907 170  - a vyplniť prihlášku môžete priamo v škole.

       

      Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie hygienických opatrení platných v danom období.

       

      Ak máte dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, doložte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

       

      Zákonom č. 245/2008 Z. Z. z. v znení účinnom od 01. 01. 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky.

      • Deťmi pokračujúcimi v plnení povinného predprimárneho vzdelávania budú deti, ktoré po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahli školskú spôsobilosť a riaditeľ ZŠ s MŠ alebo MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia (§ 28a ods. 3 školského zákona).
     • Zázračné darčeky pre starkých

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zázračné darčeky pre starkých.

      Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila do zbierky, ktorou potešila klientov Seniorparku v Spišskom Bystrom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť aj v tejto ťažkej pandemickej situácii. Osobitné poďakovanie patrí kolektívu MŠ a rodičom, vďaka ktorým sa aj naši najmenší zapojili do tejto aktivity a vyrobili pre dôchodcov vianočné pozdravy. Ďakujeme :)