• SÚŤAŽ PYTAGORIÁDA

     • Pytagoriáda je obľúbená matematická súťaž, ktorá sa tento rok konala už po 44. krát. Je určená pre žiakov tretieho až ôsmeho ročníka, ktorí radi riešia netradičné matematické úlohy. Aj v našej škole takých žiakov máme.

      Najlepší riešitelia školského kola súťaže Pytagoriáda sa zúčastnili okresného kola v Poprade.

      Výborným riešiteľom matematických úloh bol Martin Hurčala (4. trieda), ktorý sa umiestnil v okresnom kole na 2. mieste1f948.png.

      Úspešnými  riešiteľmi boli aj ďalší žiaci: Juraj Miždoš (3.A trieda), Martin Zajac (3.B trieda), Adam Cvaniga (4. trieda), Natália Šofrancová (5. trieda). Spomedzi starších žiakov sa súťaže zúčastnili Adam Švajka (6. trieda) a Daniela Chlebovcová (8. trieda).

      Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a ďakujeme za reprezentáciu školy! 👏

     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

     • Šikovní geografi, ktorí boli úspešní v školskom kole, sa zúčastnili okresného kola v Poprade.

      Medzi úspešných riešiteľov okresného kola Geografickej olympiády sa zaradili žiaci Martin Čižmár (5. trieda) a Natália Šofrancová (5. trieda).  Okrem nich našu školu reprezentovali aj Bystrík Smolár (5. trieda), Andrej Kovács (6. trieda) a Ema Fridmanová (6. trieda).

      Blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy! 👏

     • NAŠI ŽIACI ÚSPEŠNÍ V ️ "ENGLISH STAR"

     • Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku zapojili do nedzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ,English star". V rámci celého Slovenska sa do sútaže prihlásilo 672 škôl a 22 105 súťažiacich. Z našej školy sa sútaže zúčastnilo 36 žiakov z 3. - 9. ročníka. Viac ako 90% úspešnosť dosiahlo 14 žiakov.

      Naši najúspešnejší:

      1. miesto Anetka Šofrancová 100%

      2. miesto Michaela Zelinková 99%

      3. miesto Michal Hurčala 98%  a Natália Paračková 98%

      Všetkým žiakom srdečne blahoželáme! 

      M. Vernarecová a Z. Vilim Sedláková 

     • ŽIADOSTI DO MATERSKEJ ŠKOLY

     • Základná škola s materskou školou Šuňava, SNP 469/170

      oznamuje, že 

      prihlasovanie detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

      od 2. mája 2023 do 12. mája 2023

      Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 02.05. – 12.05. 2023 na webovej stránke školy www.zssunava.sk . Podpíšu ju obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi (potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní).

      Vyplnenú prihlášku pošlú buď:

      1. poštou (ZŠ s MŠ Šuňava, SNP 469/170 059 39 Šuňava),

      2. naskenovanú mailom /zssunava@gmail.com/,

      3. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky,

      4. osobne doručia do budovy základnej školy. 

               Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľ školy  písomne do 15. júna 2023. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľ určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

         Dieťa, ktoré navštevuje MŠ v Šuňave pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Šuňava.

      „Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.“

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2023 je MŠ povinná.

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Šuňava, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí.

      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2023,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia tri roky veku do 31.8.2023,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
      • Prednostne budú prijímané deti podľa dosiahnutého veku
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, SNP 469/170, Šuňava

      oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

      na školský rok 2023/2024 sa uskutoční v budove školy(učebňa 1. triedy) v čase:

       

      12.04.2023(streda) a 13.04.2023(štvrtok)  od 12,00 do 15,00 hod

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2016 do 31.8.2017

      a deti, ktoré mali v minulom šk. roku rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní.

       

      - Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní je    povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.

      - Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu.

      - Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.

      - Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.

      -Na zápis musia prísť obidvaja rodičia s dieťaťom, prípadne doniesť čestné vyhlásenie od druhého rodiča, ak sa zápisu nemôže zúčastniť.

      Na zápis je potrebné priniesť:

      - Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov.

      - Kópiu rodného listu dieťaťa.

      - V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. 

      Čas zápisu si budete vedieť skrátiť, ak vopred vypíšete online prihlášku na webovej stránke školy v sekcii „O škole – elektronická prihláška“.

       

     • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo .

      Dňa 2. marca sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnilo obvodné kolo celoslovenskej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Na tejto súťaži našu školu reprezentovali piati žiaci v rôznych kategóriách prednesu poézie a prózy - Kristína Nahalková, Natália Šofrancová, Daniela Chlebovcová, Mária Zajacová a Adam Porada. Ďakujeme všetkým našim reprezentantom za účasť a gratulujeme Adamovi Poradovi, ktorý postúpil do okresného kola súťaže.

     • Testovanie 9 2023

     • Testovanie 9 2023

      Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl Testovanie 9 2023 sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Prvý testovaný predmet - matematika v časovej dotácii 90 minút. Druhý testovaný predmet - slovenský jazyk a literatúra v časovej dotácii 70 minút. 

       

      Náhradný termín celoslovenského testovania deviatakov

      Náhradný́ termín Testovania 9 2023 sa uskutoční 4. apríla 2023 (utorok).

       

      Informácie o Testovaní 9 2023 nájdete na stránke

      https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

     • Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

     • Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

      (ďalej len „dotácia na stravu“)

       

      Dňa 01.07.2022 nadobúdajú účinnosť niektoré ustanovenia zákona č. 232/2022 Z. z.
      o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o financovaní voľného času dieťaťa“). Predmetný zákon je zverejnený v zbierke  zákonov SR: 232/2022 Z.z. - Zákon o financovaní voľného času di... - SLOV-LEX

       

      V tejto súvislosti uvádzame, že zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.

       

      Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

      1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
      2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách

       

      a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

      • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov[1] (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

       

      V nadväznosti na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve vekové kategórie detí[2]:

       

      • deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov,  poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu;

       

      V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume 70 eur mesačne[3]), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne). Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný[4].

      • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne[5]).

       

      V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“).

       

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01.07.2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (v prílohe). Čestné vyhlásenie v ukrajinskom jazyku predkladá rodič dieťaťa z Ukrajiny. V tejto súvislosti uvádzame, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu). 

       

      Nakoľko v prípade detí, ktoré dovŕšili 15 rokov veku je možný súbeh poberania daňového bonusu a dotácie na stravu, povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa nevzťahuje na rodičov týchto detí. Ak rodič dieťaťa, ktoré dovŕšilo 15 rokov veku bude mať záujem o poskytnutie dotácie na stravu z titulu neuplatnenia si daňového bonusu, zriaďovateľ overí dovŕšenie 15 roku veku dieťaťa podľa dátumu narodenia dieťaťa a dieťa ako oprávnené oznámi úradu, tak ako je uvedené vyššie.

       

      Vzhľadom na uvedené od 01.07.2022, v prípade detí bez bonusu, dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus.

       

       

      [1] § 52 zzn ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov (pri uplatňovaní daňového bonusu od 01.07.2022 do 31.12.2022 postupuje daňovník spôsobom podľa § 52zzn odsekov 2 až 14, ak nie je vyšší nárok na daňový bonus vypočítaný spôsobom podľa § 33 v znení účinnom do 30. júna 2022).   

      [2] Právna úprava účinná do 30.06.2022 rozlišovala 3 vekové kategórie detí pri uplatnení si daňového bonusu:

      • do 6 rokov – tzv. dvojnásobný daňový bonus v sume 47,14 eur mesačne,
      • od 6 do 15 rokov – tzv. zvýšený daňový bonus v sume 43,60 eur mesačne,
      • od 15 rokov – tzv. základný daňový bonus v sume 23,57 eur mesačne,

      pričom nebol umožnený súbeh poskytovania dotácií na stravu a poberania tzv. zvýšeného daňového bonusu.

       

      [3] Podľa § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov.

      [4] Súbeh poskytovania daňového bonusu na dieťa do 15 rokov veku a dotácie na stravu je však možný, ak je dotácia poskytovaná z titulu, že ide o dieťa, ktoré navštevuje MŠ/ZŠ, kde je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (§ 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách), alebo v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách ide
      o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“).

      [5] Podľa § 52zzn ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov.

     • Úspech našej žiačky Daniely Chlebovcovej v Súťaži o Najkrajší list 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspech našej žiačky Daniely Chlebovcovej v Súťaži o Najkrajší list 2022.

      Súťaž o Najkrajší list, ktorá je súčasťou iniciatívy Svetovej poštovej únie, podporuje deti vo vyjadrení ich myšlienok, rozvíja ich kreativitu, napomáha zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti. Národné kolo súťaže usporiadala Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. O víťazoch súťaže rozhodla komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Žiačka 7. ročníka Daniela Chlebovcová sa v tejto celoslovenskej súťaži umiestnila na krásnom 2. mieste a dňa 19. mája sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže, ktoré sa konalo v Bratislave. Jej list na tému „Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze“ bude odoslaný ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky Jánovi Budajovi. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z Danielkinho úspechu!