• Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou Šuňava, SNP 469/170

      oznamuje, že 

      zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

      od 4. mája 2021 do 14. mája 2021

      Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 04.05. – 14.05. 2021 na webovej stránke školy www.zssunava.sk . Podpíšu ju obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi (potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní).

      Formulár prihlášky nájdete tu: Elektronická žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

      Vyplnenú prihlášku pošlú buď:

      1. poštou (ZŠ s MŠ Šuňava, SNP 469/170 059 39 Šuňava),

      2. naskenovanú mailom /zssunava@gmail.com/,

      3. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky,

      4. osobne doručia do budovy základnej školy. 

               Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy  písomne do 15. júna 2021. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

         Dieťa, ktoré navštevuje MŠ v Šuňave pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Šuňava.

      „Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.“

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná.

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Šuňava, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí.

      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2021,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia tri roky veku do 31.8.2021,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
      • Prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom v Šuňave
      • Prednostne sa prijímajú deti pracujúcich rodičov
      • Prednostne budú prijímané deti podľa dosiahnutého veku
     • Návrat do škôl od 3.5.2021

     • Od pondelka 3. mája 2021 sa

      obnovuje

      prezenčné školské vyučovanie pre všetkých  žiakov školy

      Podmienkou vstupu do školy je vyplnenie vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonným zástupcom. To môžete urobiť elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v EduPage alebo vypísaním tlačiva, ktoré nájdete na webovej stránke školy

      Podrobnejšie informácie môžete nájsť na webovej stránke www.ucimenadialku.sk v sekcii „Návrat do škôl 2021“

      Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx