Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Spustenie prevádzky materskej školy.

Spustenie prevádzky materskej školy.

Vážení rodičia.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR, ministerstvo umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či MŠ otvoria a v akom režime. Zriaďovateľ, v spolupráci s riaditeľom materskej školy, umiestni dieťa v materskej škole prednostne podľa poradia kritérií určených v rozhodnutí ministra.
Ministerstvo neodporúča nástup do MŠ deťom, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobami patriacimi do rizikovej skupiny. K rizikovým skupinám patria:
a) tehotné ženy,
b) osoby staršie ako 60 rokov,
c) osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).

V prípade záujmu o nástup do MŠ rodič(zákonný zástupca) · · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). · Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020. · Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra. · Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie · Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. · V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené. · Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.

 

Týmto Vás chceme požiadať o vyjadrenie Vášho záujmu alebo nezáujmu o nástup Vášho dieťaťa/Vašich detí do MŠ a záujmu o stravovanie.. Žiadame Vás, aby ste najneskôr do pondelka 25.5.2020 do 12:00 hod na email zssunava@gmail.com zaslali vaše vyjadrenie v nasledujúcej podobe:

1. Mám/Nemám záujem o pobyt svojho dieťaťa(Meno a priezvisko) v MŠ od 1.6.2020.

2. Mám záujem o celodenný/poldenný pobyt.

3. Mám/Nemám záujem o stravovanie svojho dieťaťa v MŠ.

K bodom 2 a 3 sa vyjadrite len v prípade záujmu o pobyt dieťaťa v MŠ.

Ďakujem Mgr. Henrich Barilla(zást. riad. školy)

podrobnejšie informácie tu:

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/