• Úspech našej žiačky Daniely Chlebovcovej v Súťaži o Najkrajší list 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Úspech našej žiačky Daniely Chlebovcovej v Súťaži o Najkrajší list 2022.

      Súťaž o Najkrajší list, ktorá je súčasťou iniciatívy Svetovej poštovej únie, podporuje deti vo vyjadrení ich myšlienok, rozvíja ich kreativitu, napomáha zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti. Národné kolo súťaže usporiadala Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. O víťazoch súťaže rozhodla komisia zložená zo zástupcov Slovenskej pošty a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Žiačka 7. ročníka Daniela Chlebovcová sa v tejto celoslovenskej súťaži umiestnila na krásnom 2. mieste a dňa 19. mája sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia súťaže, ktoré sa konalo v Bratislave. Jej list na tému „Napíš list vplyvnej osobe, v ktorom vysvetlíš, prečo a ako by sa malo konať proti klimatickej kríze“ bude odoslaný ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky Jánovi Budajovi. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z Danielkinho úspechu!

     • Zápis do materskej školy na školský rok 2022/2023

     • Základná škola s materskou školou Šuňava, SNP 469/170

      oznamuje, že 

      zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa uskutoční:

      od 2. mája 2022 do 31. mája 2022

      Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 02.05. 2022 do 31.05.2022 na webovej stránke školy www.zssunava.sk . Podpíšu ju obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi (potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní).

      Vyplnenú prihlášku pošlú buď:

      1. poštou (ZŠ s MŠ Šuňava, SNP 469/170 059 39 Šuňava),

      2. naskenovanú mailom /zssunava@gmail.com/,

      3. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky,

      4. osobne doručia do budovy základnej školy. 

               Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy  písomne do 30. júna 2022. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

         Dieťa, ktoré navštevuje MŠ v Šuňave pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Šuňava.

      „Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.“

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2022 je MŠ povinná.

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Šuňava, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí.

      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2022,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia tri roky veku do 31.8.2022,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
      • Prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom v Šuňave
      • Prednostne sa prijímajú deti pracujúcich rodičov
      • Prednostne budú prijímané deti podľa dosiahnutého veku

       

      Dôležité!!!

      Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

      Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:
      → jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa,

      → ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo

      →ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
      → jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti  je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo
      → vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením pisomne-vyhlasenie-2.pdf
      Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy → pisomne-vyhlasenie-3.pdf

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, SNP 469/170, Šuňava

      oznamuje rodičom, že

       

      ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA

      na školský rok 2022/2023 sa uskutoční  v budove školy(učebňa 2.A triedy – oproti kancelárii zástupcu riaditeľky školy) v čase:

       

       04.04.2022 od 12,00 hod. do 15,00 hod.

       

      Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2015 do 31.8.2016

      a deti, ktoré mali v minulom šk. roku rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní.

       

      · Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré malo rozhodnutie o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní je povinný opäť zapísať dieťa do 1. ročníka ZŠ v nasledujúcom školskom roku.

      · Rodič môže zapísať dieťa iba na jednu základnú školu.

      · Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek základnú školu, to znamená aj takú, ktorá nie je v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt.

      · Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.

      · Na zápis musia prísť obidvaja rodičia s dieťaťom, prípadne doniesť čestné vyhlásenie od druhého rodiča, ak sa zápisu nemôže zúčastniť.

      Na zápis je potrebné priniesť:

      · Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov.

      · Kópiu rodného listu dieťaťa.

      · V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

      · Čas zápisu si budete vedieť skrátiť, ak vopred vypíšete online prihlášku na webovej stránke školy v sekcii „O škole – elektronická prihláška“.

     • Dejepis

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dejepis .

      Projekty žiakov z dejepisu - hradiská, cechové truhlice,plagáty,...

     • Pytagoriáda

     • V dňoch 8. decembra a 9. decembra 2021 sa v našej škole uskutočnila matematická súťaž  Pytagoriáda.

      Jej cieľom je zvyšovať záujem žiakov o matematiku, vyhľadať a podchytiť potenciálne talenty na matematiku, rozširovať a prehlbovať matematické vedomosti žiakov.


      Súťaže sa zúčastnilo 45 žiakov z 3. – 8. ročníka.

      Najlepšími riešiteľmi v jednotlivých ročníkoch sú:

      3. ročník

      Martin Hurčala,  Adam Cvaniga,  Tatiana Kopáčová,  Richard Fris

      4. ročník

      Natália Šofrancová,  Bystrík Smolár,  Filip Ľudvík

      5. ročník

      Adam Švajka,  Simona Kováčová,  Martin Fabian

      6. ročník

      Pavol Cvaniga,  Marek Marton,  Peter Smolár

      7. ročník

      Daniela Chlebovcová,  Ema Mišianiková Viliam Balko

      8. ročník

      Tatiana Fridmanová,  Kristína Skokanová,  Adam Marton


      Do okresného kola postupuje 9 žiakov, ktorým sa podarilo vyriešiť z 15 zadaných úloh 10 a viac úloh.

      Žiakom srdečne blahoželáme a postupujúcim želáme úspešné zvládnutie úloh aj v okresnom kole.


     • Geografická olympiáda

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Geografická olympiáda.

      Dňa 24. novembra 2021 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Geografická olympiáda. Do online súťaže sa zapojili žiaci z 5. a 6. ročníka. V 5. ročníku bol úspešným riešiteľom Andrej Kovács, ktorý postupuje do okresného kola. V 6. ročníku bol najlepším riešiteľom Marek Porada. Žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

     • Turistická vychádzka – Hrachovisko

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Turistická vychádzka – Hrachovisko.

      Šiestaci sa na turistickom krúžku vybrali na miesto zaniknutej stredovekej osady Hrachovisko. Archeológovia v 80-tych rokoch 20. st. lokalizovali túto dedinu v polohe Zemská a počas výskumu odkryli spodné časti príbytkov olejkárov a zvyšky hospodárskej stavby so skladiskom hlinených nádob.

     • Zázračné darčeky pre starkých

     • Vážení rodičia, milí žiaci a priatelia našej školy! Už tretí rok sa zapájame do predvianočnej aktivity s cieľom  obdarovať a potešiť seniorov, ktorí v tomto obzvlášť náročnom období nemajú možnosť byť so svojimi blízkymi a trávia Vianoce v sociálnom zariadení. Už tradične v tomto smere spolupracujeme so sociálnym zariadením Seniorpark n. o. a balíčky odovzdávame seniorom v Spišskom Bystrom a na Kvetnici. Pokiaľ sa rozhodnete zapojiť do tejto aktivity, môžete tak urobiť a balíčky zaslať do školy prostredníctvom svojich detí. V prípade, že z rôznych dôvodov by nebolo možné zaslať balíček do školy, môžem ho vyzdvihnúť aj osobne. Za všetky darčeky vopred ďakujeme. Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Hurčalová, tel. 0917435111

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre základnú školu sa uskutoční vo štvrtok 2.9.2021 o 8:30 za budovou školy( v prípade nepriaznivého počasia - v triedach). 

      Zároveň Vás upozorňujeme, že podľa nariadenia ministerstva školstva je potrebné  odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" 

      Vyhlásenie o bezpríznakovosti stačí predložiť pri prvom nástupe do školy alebo materskej školy a následne po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní(vrátane víkendov a sviatkov). 

      Toto vyhlásenie je možné vyplniť prostredníctvom EduPage alebo vypísať a priniesť do školy.

      Vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.docx​​​​​​​


     • Zápis do ZUŠ Štrba

     • Vážení rodičia.

      Po roku opäť rozširujeme rady našich žiakov. Ak chcete vo Vašom synovi či dcére budovať vzťah k umeniu, zapojiť ho do kolektívu detí s podobnými záujmami, zverte ho do rúk našich pedagógov. Už od pondelka bude prebiehať zápis žiakov do našej umeleckej školy.

      Viac informácií a online prihlášku nájdete na:

      https://www.zusstrba.sk/zapis

      Tešíme sa na nových žiakov, Vaše deti 

     • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

     • Základná škola s materskou školou Šuňava, SNP 469/170

      oznamuje, že 

      zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

      od 4. mája 2021 do 14. mája 2021

      Zápis bude prebiehať elektronickou formou. Rodičia vyplnia prihlášku do materskej školy, ktorá bude zverejnená v čase od 04.05. – 14.05. 2021 na webovej stránke školy www.zssunava.sk . Podpíšu ju obidvaja zákonní zástupcovia a dajú potvrdiť pediatrovi (potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára, musí obsahovať okrem iného aj údaj o povinnom očkovaní).

      Formulár prihlášky nájdete tu: Elektronická žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

      Vyplnenú prihlášku pošlú buď:

      1. poštou (ZŠ s MŠ Šuňava, SNP 469/170 059 39 Šuňava),

      2. naskenovanú mailom /zssunava@gmail.com/,

      3. prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky,

      4. osobne doručia do budovy základnej školy. 

               Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka školy  písomne do 15. júna 2021. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

         Dieťa, ktoré navštevuje MŠ v Šuňave pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Šuňava.

      „Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.“

      Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná.

      V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ Šuňava, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí.

      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2021,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia tri roky veku do 31.8.2021,
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
      • Prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom v Šuňave
      • Prednostne sa prijímajú deti pracujúcich rodičov
      • Prednostne budú prijímané deti podľa dosiahnutého veku